اهداف مرکز

ارتقای فناوري پزشكي موجود در قطب علوم پزشكي و پيراپزشكي و دارو سازي

حمايت از توسعه فرابخشي فناوري پزشكي

حمايت از توسعه واحدهاي فعال در حوزه فناوري پزشكي استان

كمك به رونق اقتصاد محلي مبتني بر فناوري هاي پزشكي

بستر سازي جهت تجاري كردن دستاوردهاي تحقيقاتي

ايجاد زمينه كارآفريني، حمايت از نوآوري و خلاقيت نيروهاي محقق جوان

ايجاد شرايط مساعد جهت رشد واحدهاي دانش‌محور و فناور فعال درحوزه فناوري هاي پزشكي استان

بسترسازي به منظور ايجاد فرصتهاي شغلي مناسب جهت جذب كارآفرينان و دانش آموختگان دانشگاهي در زمينه‌هاي كاربردي كردن علوم و فناوري هاي پزشكي

توليد و توسعه محصولات و فرآيندهاي فناوري قابل عرضه به بازار در حوزه پزشكي